Pienpetoryhmä metsästysseuroihin

Hyvä Erä koulutusryhmä on luonut kurssimuotoisen, lähinnä metsästysseuroille suunnatun pilottihankkeen pienpetoryhmien perustamiseksi. Pienpetoryhmät toimivat tulevaisuudessa seurojen nuorten ja uusien jäsenien tutustuttamisessa seuratoimintaan, riistanhoitoon sekä eri sidosryhmiin ja riistanhoidon organisaatioihin. Pienpetoryhmässä tutustutaan myös lajitunnistukseen sekä perehdytään tärkeään ja ajankohtaiseen vieraslajien poistoon. Samalla olemme valmiit vastaamaan metsästyslain muutosten tuomiin haasteisiin riistanhoitajina.

1.6.2019 muuttuneet metsästyslaissa, poistettiin riistaeläinten luettelosta; Minkki, Supikoira, Rämemajava,
Piisami ja Pesukarhu. Näitä eläimiä kohtaan sovelletaan kesäkuun alusta 2019 vieraslajien säännöksiä.
Muutos vaikuttaa myös kyseisten eläinten kohdalla rauhoitusaikoihin siten että niitä saa pyytää ympäri
vuoden, ilman metsästyskorttia. Pyyntivälineet ja tavat pysyvät ennallaan, lukuun ottamatta valoavahvistavia, yöammuntaan tarkoitettuja tähtäinlaitteita.


Radikaalisti muuttuneet tilanteen takia on metsästysseurojen hyvä olla valmiina vastaamaan, uuden
lakimuutoksen tuomiin haasteisiin. Vaikka lakimuutoksessa mainittuja vieraslajeja saa pyytää ilman
metsästyskorttia, tulee henkilön tunnistaa pyydystetty eläin varmasti ja lopettaa se lain edellyttämällä tavalla oikein. Tässä tilanteessa metsästysseuraan perustettujen pienpetohenkilöiden / ryhmien työ on suureksi avuksi niille, jotka eivät kyseiseen toimeen ole kykeneviä. Asianmukaisen saaliinkäsittelytaidon ja asianmukaisten välineiden lisäksi, toimintaan valitut henkilöt pystyvät kuljettamaan lopetetut eläimet poistapahtumapaikalta.

Valmistautumalla ennalta vieraslajien asiallisen käsittelyyn, vaikutamme osaltamme riistanhoidon positiivisen maineen ylläpitämiseksi. Valitsemalla ryhmiin seurojen nuoria jäseniä, vaikutamme myös heidän sitouttamiseen seuran toimintaan ja vastuulliseen riistanhoitotyöhön.
Aktivoidulla pienpetoryhmällä vastataan myös syntyneeseen vahvaan predaatioon sekä autetaan uusia ja nuoria jäseniä ymmärtämään pienpetojen ja etenkin vieraslajien poiston tärkeys.

Hyvä Erä

Jukka Roisko

p.0505401844

hyva.era@gmail.com